Тухайн талбайд бутлуур байрлулахад нөлөөлөх хүчин зүйлс