Санг Шкан металл ашиглах нөөц гэж үнэлэгдсэн аливаа арзаныг цохив