Канде Азиаб Гулулагийн үе өөрөөр хэлбэл Малайзын Семани