Гайхалтай дээд зэргийн завхайралд зориулсан кананда системийг бий болгож байна