Баганын флотацийн олон хувилбарт хяналтын системийг зохион бүтээх хэрэгжүүлэх